O nas

Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Społeczny Komitet Konstytucyjny powstał 9 września 2019r. Celem Komitetu jest aktywne działanie na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji w Polsce.

Działając na podstawie RACJI STANU treści postanowień KONSTYTUCJI Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r.: Art.4 par.1:„Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.”, Art.4 par.2:„Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”, Art.82: „Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne”, świadomi istniejącej dezintegracji Polaków, poddawanych działaniom różnorodnych ideologii i świadomi działań obcych nie Polskich narodowości, postanawiamy wstępnie nakreślić główne zadania i cele TYMCZASOWEJ RADY STANU NARODU POLSKIEGO – SPOŁECZNEGO KOMITETU KONSTYTUCYJNEGO którymi są:

1.Aktywne działanie na rzecz respektowania i egzekwowania KONSTYTUCJI  i  DEMOKRACJI.

2.Przywrócenie Polakom pełnych praw wyborczych poprzez zmianę Kodeksu Wyborczego i naniesienie koniecznych poprawek do Konstytucji które umożliwią indywidualne kandydowanie do Sejmu każdemu obywatelowi Polskiemu, bez żadnych barier zaporowych  w postaci np. podpisów poparcia czy progów wyborczych w  kwestii dopuszczenia do władzy. W 2019r. w wyborach do Sejmu ponad 80-ciu komitetom wyborczym uniemożliwiono wystawienie swoich kandydatów na Posłów. Skutkiem tego była tylko około 60-cio procentowa frekwencja bo reszta ŚWIADOMYCH ludzi nie miała na kogo głosować. A więc 40% społeczeństwa Polskiego nadal nie ma swoich reprezentantów w Sejmie. Około 100% mandatów poselskich otrzymały partie, które jak pokazały ostatnie dziesięciolecia działają na szkodę  Państwa i Narodu Polskiego, gdyż reprezentują interesy wąskich klik, banksterów i korporacji. Pomimo tego Polacy na nie zagłosowali, co spowodowane było CENZURĄ w mediach, nierzetelnym informowaniem społeczeństwa polskiego i poskutkowało podjęciem przez Polaków złych decyzji wyborczych, gdyż partie nie działają w interesie Narodu Polskiego.

3.Przywrócenie Narodowi Polskiemu władzy we własnym państwie i rzeczywistej podmiotowości na arenie międzynarodowej poprzez naniesienie stosownych poprawek do Konstytucji które zagwarantują Polakom respektowanie i egzekwowanie prawa do samostanowienia narodów, gwarantując tym ochronę polskiej ziemi i  należących do Narodu Polskiego bogactw naturalnych.

4.Doprowadzenie do uznawania, respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka i Obywatela poprzez UZNANIE Prawa Naturalnego za obowiązujące w Polsce i w polskim oraz międzynarodowym sądownictwie i prawodawstwie.  W chwili obecnej w polskim i międzynarodowym prawodastwie tworzone są niesprawiedliwe prawa służące zyskowi garstce wąskich zakulisowych klik ze szkodą dla całych społeczeństw. To istniejące obecnie prawo powoduje rozkład oraz upadek moralny, duchowy i materialny ludzkości. Trzeba powrócić do rzymskich tradycji prawniczych opartych na Prawie Naturalnym i cnotach, gdzie NARZĘDZIAMI prawa są: PRAWDA i SPRAWIEDLIWOŚĆ a CELEM prawa DOBRO każdego człowieka a nie ZYSK wąskich klik!

Przyjmujemy następujący Program, który będzie korygowany w miarę realizacji wyżej wymienionych celów:

1.Przygotowanie ogólnych treści zmian Konstytucji wprowadzając konkretne propozycje poprawek.

2.Przygotowanie nowego Kodeksu Wyborczego.

3.Przygotowanie ustawy uznającej Prawo Naturalne za obowiązujące w polskim systemie prawnym i na terenie Polski, ewentualnie przygotowanie Nowej Konstytucji opartej o Prawo Naturalne lub zmiana Preambuły do obecnej Konstytucji i oparcie jej o Prawo Naturalne.

4.Zebranie kilku milionów podpisów poparcia (oświadczeń woli podpisujących) pod przygotowanymi ustawami lub aktami woli Narodu Polskiego.

5.Wystąpienie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o podpisanie w/w ustaw/aktów celem ich wdrożenia, popartych kilkoma milionami podpisów obywateli Polskich, wymaganymi wg demokratycznych prawideł większości.

6.Aktywne działania na rzecz praktycznego wdrożenia podpisanych przez Prezydenta w/w ustaw / aktów.

Okres istnienia RADY będzie zależny od osiągnięcia założonych przez Radę celów. 

Tymczasowa Rada Stanu będzie głosem obywateli z którymi KONSULTOWANE będą wszelkie propozycje rozwiązań prawnych i instytucjonalnych do wdrożenia w państwie polskim w celu uwolnienia Polski i Polaków od nielegalnych organów władzy państwowej i skierowanie Polski na drogę prawdziwego rozwoju gospodarczego i duchowego służącego dobru każdego człowieka jako istoty duchowo-cielesnej oraz dobru każdego obywatela polskiego.  Tymczasowa Rada Stanu będzie działać praktycznie, dekretując nasze działania i wskazując PRAWO które nam jest należne i na którym będziemy się opierać w naszych działaniach.  

Dnia 16 X 2019r. Dekretujący: Teresa Garland, Sławomir Dul, Marek Krasnopolski

ps. Uktualnienie: W dniu 17 VII 2020 r. Pan Sławomir Dul wycofał swe poparcie i uczestnictwo w Komitecie tymczasowej Rady Stanu SKK.

Crea il tuo sito web su WordPress.com
Crea il tuo sito
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: